ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Photobucket

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΖΑΡΙΩΝ <ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ >

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
«ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΖΑΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΟ     1°

Ιδρύεται επαγγελματικό - συνδικαλιστικό Σωματείο, που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής και λειτουργεί με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΖΑΡΙΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».
ΑΡΘΡΟ 2°
ΣΚΟΠΟΙ του Συνδέσμου ενδεικτικά είναι:
α) Η διαφύλαξη, μελέτη και προάσπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του Κοινωνικού συνόλου.
β) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοεξυπηρέτησης των μελών προς αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού.
γ) Η κατοχύρωση του επαγγέλματος και επίλυση των προβλημάτων που πλήττουν τον κλάδο.
δ) Η ίδρυση παραγωγικού, καταναλωτικού, προμηθευτικού ή πιστωτικού Συνεταιρισμού.
ε) Η λειτουργία «εστιών» ψυχαγωγίας και τεχνικών παιχνιδιών.
ΑΡΘΡΟ   3°
Η πραγματοποίηση των σκοπών μπορεί να γίνει με τα εξής μέσα.
Το Σωματείο μπορεί να απευθύνεται στις Δημόσιες αρχές, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις Συνεταιριστικές οργανώσεις, στους αγροτικούς συλλόγους, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στους εκπροσώπους διαφόρων Κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών για τη διαμόρφωση , τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου. Το Σωματείο με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να συνιδρύσει Ομοσπονδία του Κλάδου ή να γίνει μέλος αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β'
ΒΙΒΛΙΑ - ΠΟΡΟΙ - ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ
ΑΡΘΡΟ    4°
Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, πριν από τη χρησιμοποίηση τους.
α) Βιβλίο ΜΗΤΡΩΟΥ μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του επαγγελματικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωση.
 β) Βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
γ) Βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο ΤΑΜΕΙΟΥ, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
ε) Βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.
στ)    Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.
ζ) Τα γραμμάτια (ΜΠΛΟΚ) εισπράξεων, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίηση τους.
η) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
ΑΡΘΡΟ   5°
ΠΟΡΟΙ   του Σωματείου είναι:
α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές μελών.
β) Τα εισοδήματα από την περιουσία του.
γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές μελών.
Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής και της υποχρεωτικής συνδρομής ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των μελών του.
Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα.
Το Σωματείο χορηγεί ειδικό Δελτίο ταυτότητας στο μέλος κάθε έτος και μέσα στο μήνα Ιανουάριο.

ΑΡΘΡΟ   6°
ΜΕΛΗ του Σωματείου είναι:
Όσοι είναι μικρέμποροι, Οικοτέχνες, μικροπωλητές, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα τους σε θρησκευτικά και εμπορικά παζάρια των αστικών κέντρων και των επαρχιακών πόλεων και Κωμοπόλεων σε τακτικά χρονικά διαστήματα ή κατά τις ημέρες του εορτασμού Αγίων και όπου πωλούνται διάφορα παιδικά παιγνίδια, διάφορα μπιζού κατ' απομίμηση, εικόνες, μπιμπελό, πλαστικά άνθη, τουριστικά είδη και διάφορα άλλα μικροαντικείμενα, που είναι κατάλληλα για πώληση είτε σε θρησκευτικές πανηγύρεις είτε σε εμπορικές, ώστε να διατηρείται το θρησκευτικό ή το εμπορικό «χρώμα». Ακόμη μέλη είναι όσοι είναι αδειούχοι ψυχαγωγικών παιγνιδιών και ασκούν το επάγγελμα αυτό στα παραπάνω πανηγύρια. Επίσης όσοι πωλούν είδη προικός, ενδύματα, υποδήματα, οικιακά σκεύη κ.λπ. είδη λαϊκών αγορών, καθώς και είδη λαϊκής μουσικής.
Τα μέλη θα πρέπει να είναι έλληνες πολίτες, να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους και να έχουν ΑΦΜ.
Κάθε μέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. την τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης του.
Η αίτηση για την εγγραφή μέλους υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται δεκτή, αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους όρους του άρθρου τούτου, με την αίτηση δε θα πρέπει να προσκομίζονται και αποδεικτικά στοιχεία της επαγγελματικής του ιδιότητας, όπως π.χ. δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή άδεια για την άσκηση επαγγέλματος μικροπωλητή ή μικρεμπόρου, που εργάστηκε σε θρησκευτική εμποροπανήγυρη ή σε λαϊκή πανήγυρη ή διπλότυπα Δήμου ή Κοινότητας ή Νομαρχίας, που να τεκμαίρεται η άσκηση αυτού του επαγγέλματος.
Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα ημέρες χωρίς το ΔΣ να αποφασίσει,   ο   ενδιαφερόμενος   δικαιούται   να   προσφύγει   στο  αρμόδιο
Δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ   7°
Το μέλος διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και αφού προηγούμενα προσκληθεί για απολογία, αν έχει παύσει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, αν παρέλειψε να πληρώσει την υποχρεωτική συνδρομή για δυο συνεχή έτη, αν δεν έλαβε μέρος αδικαιολόγητα σε δυο συνεχείς τακτικές Γ.Σ., αν καταδικάστηκε αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 21 και 22 του Ν. 1712/87, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2081/92.
Το μέλος αποβάλλεται από το Σωματείο με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. κι αφού προηγούμενα προσκληθεί ειδικά για απολογία από το Δ.Σ., που ενεργεί σαν προανακριτικό και κατηγορητικό όργανο, αν οι ενέργειες ή η δράση του αντιβαίνουν στους σκοπούς του Σωματείου, αν αντιδρά και δεν πειθαρχεί εσκεμμένα στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που αντικειμενικά δικαιολογεί την αποβολή του από το Σωματείο. Σπουδαίος λόγος είναι και η άρνηση χορήγησης οικονομικών στοιχείων στην Ελεγκτική Επιτροπή.
Το μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρεί ελεύθερα οποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.                                                                                


ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Γ
ΟΡΓΑΝΑ  ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ    8°
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Οι Γ.Σ. είναι Τακτικές και Έκτακτες. Τακτική γίνεται μια φορά το χρόνο, κατά μήνα Φεβρουάριο. Έκτακτες γίνονται όποτε κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή η Ελεγκτική Επιτροπή, που η αίτηση της δημιουργεί υποχρεωτικότητα για το Δ.Σ., το οποίο περιορίζεται μόνο στην πρόσκληση και στην οργάνωση.
2.- Η Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ., όπως ορίζεται παρακάτω: Συγκαλείται επίσης, αν το ζητήσει το 1/10 των μελών με γραπτή αίτηση που θα περιέχει τα θέματα της συζήτησης. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή ή δεν εισαχθεί για συζήτηση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της, τα μέλη έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο μπορεί να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γ.Σ. και να ρυθμίσει το θέμα της Προεδρίας της. Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε Γ.Σ. πρέπει να αναφέρει τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, για τα οποία συγκαλείται.
Οι προσκλήσεις στέλνονται σ' όλα τα μέλη πριν από δέκα (10) ημέρες από Τακτική Γ.Σ., κατά την έκτακτη δε Γ.Σ. πριν από πέντε (5) ημέρες. Επίσης η πρόσκληση αναρτάται στα γραφεία του Σωματείου και περίληψη δημοσιεύεται σε μια ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα αν ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ. τούτο.
3.- Για να ληφθεί απόφαση, απαιτείται η παρουσία στη Γ.Σ. του ½ τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται παρουσία του % των μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία αρκεί η παρουσία οσωνδήποτε μελών.
4.- Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:
α) σε εκλογές Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία και Εφορευτικής Επιτροπής, β) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, γ) σε προσωπικά ζητήματα, δ) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό. Για τα παραπάνω θέματα ιδρύεται αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει ή τροποποιεί ή απορρίπτει και τον προϋπολογισμό, τον οποίο εισηγείται το Δ.Σ..
5.- Στην Τακτική Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Δ.Σ. Πρώτο θέμα της Γ.Σ. είναι η εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου για τη συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης ή στις ψηφοφορίες.
6.- Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου
απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία ¾ της απαρτίας αυτής.          

ΑΡΘΡΟ    9°
1.- Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. κάθε δυο (2) χρόνια και ανέρχονται σε πέντε (5) τακτικά και δυο (2) αναπληρωματικά. Μέλος για το Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί όποιο έχει συμπληρώσει δυο (2) μήνες από την εγγραφή και δεν υπόκειται στην απαγόρευση του άρθρου 7 του παρόντος.
2.-Το νεοεκλεγόμενο Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτικά με την επιμέλεια εκείνου, που πήρε τις περισσότερες προτιμήσεις και με προεδρεύοντα τον ίδιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα και τον Ταμία. Με την επιμέλεια του προεδρεύοντα καλείται στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ., προκειμένου να παραδώσει στο νέο τη σφραγίδα, την περιουσία και το αρχείο του Σωματείου με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής.
3.- Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη του Γ. Γραμματέα για χρονικό διάστημα, που μέσα σ'αυτό συγχωρείται αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για ακύρωση.
4.- Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο με γνωστοποίηση πριν από 24 ώρες και με αναφορά του τόπου και χρόνου. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.
5.- Για επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τριών (3) μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια προϋπόθεση απαρτίας σε δυο (2) ημέρες.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα, οσάκις το ζητήσει η. Ελεγκτική Επιτροπή και οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή δυο (2) μέλη του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δημόσιες, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Δ.Σ. μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο μέλος μετά από απόφαση του Δ.Σ.. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος μπορεί μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αποβάλλει αυτούς που παρακωλύουν τις εργασίες της συνεδρίασης.
6 - Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία τυχόν ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μυστική ψηφοφορία. Οι αποφάσεις αναθεωρούνται μόνο με την ίδια πλειοψηφία και απαρτία.
7.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλει αίτηση παραίτησης στο Δ.Σ., το οποία αν την κάνει δεκτή υποχρεούται να καλέσει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού του. Στην περίπτωση παραίτησης ανεξάρτητου ή εξάντλησης των αναπληρωματικών του συνδυασμού, η θέση παραμένει κενή και συμπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό του επόμενου σε δύναμη ψήφων συνδυασμού. Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με   όσα   μέλη   απαιτούνται   για   την   επίτευξη   απαρτίας,   διαφορετικά   ή προκηρύσσεται Γενική αρχαιρεσιακή Συνέλευση ή δικαιολογείται ο διορισμός από το αρμόδιο Δικαστήριο.
8.- Το Δ.Σ. παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση"της Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή με διατύπωση μομφής. Το ίδιο ισχύει και για παύση μερικών μελών του Δ.Σ.. Ειδικά σ' αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται για επίτευξη απαρτίας η παρουσία του ½ και πλειοψηφία των 3/4 . Το θέμα της μομφής θα πρέπει να είναι αναγεγραμμένο στην Ημερήσια Διάταξη.
9.- Το Δ.Σ. διαχειρίζεται υπεύθυνα τις υποθέσεις και την περιουσία του Σωματείου, φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και ετοιμάζει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό προς τη Γενική Συνέλευση.
10.- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε Δικαστήριο, σε κάθε αρχή, υπηρεσία, επιτροπή και οργανισμό, φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών και για την εύρυθμη λειτουργία και συντονίζει τη δράση. Υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με το νομικό πρόσωπο του σωματείου ή με τα μέλη του στα πλαίσια που προβλέπει και επιτρέπει η συνδικαλιστική νομοθεσία, υπογράφει την αλληλογραφία κ.λπ..
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σ' όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται για την εκτέλεση των αποφάσεων.
Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, έχει την ευθύνη τήρησης και ύπαρξης βιβλίων του σωματείου πλην του Ταμείου.
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν εμποδίζεται για κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σ' όλα τα καθήκοντα του και συνεργάζεται μ' αυτόν στην εκτέλεση του έργου του, αλλά μόνο στην εσωτερική υπηρεσία.
Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του σωματείου, εκτελεί τις εντολές πληρωμής και είσπραξης, τηρεί το βιβλίο Ταμείου και τα διπλότυπα είσπραξης και πληρωμής σε πλήρη τάξη και δικαιούται να έχει στα χέρια του ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες που να μην υπερβαίνει τις 100.000 δρχ., το δε υπόλοιπο ποσό υποχρεούται να το καταθέσει σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο στο όνομα του Σωματείου. Κάθε χρόνο συντάσσει Ισολογισμό.
Για την ανάληψη ποσών από Τράπεζες ή άλλες υπηρεσίες αρκεί η υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία.

ΑΡΘΡΟ  10°
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
1.- Για τις εκλογές των οργάνων του Σωματείου, δηλ. του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της εκλογής αντιπροσώπου κ.λπ. εφαρμόζεται το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.
α) Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής  Επιτροπής και των Αντιπροσώπων για δευτεροβάθμια όργανα κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
β) Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, αυξημένο κατά μία μονάδα.
γ) Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Ελεγκτική Επιτροπή ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
δ) Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο, για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.
ε) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοι του.
στ) Οι έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή ή για την εκλογή των αντιπροσώπων που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο κατά την κατανομή που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό του εκλογικού μέτρου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο β'.
Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.
Ως συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή στους μεμονωμένους υποψηφίους που τα υπόλοιπα τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
η) Οι εκλογές για τα όργανα του Σωματείου διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος αν τα μέλη υπερβαίνουν τα 40.
θ) Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών έως την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.
ι) Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου Μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εκκαθάριση που έχει κάνει.
ια) Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας   ή   άλλου   δημόσιου   εγγράφου,   από   το   οποίο   προκύπτει   η ταυτότητα του μέλους κα του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου ή άλλου σχετικού εγγράφου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του, καθώς και η σφραγίδα του Σωματείου.
ιβ) Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, αλλά και των αναπληρωματικών, τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές φυλάσσονται στο Πρωτοδικείο της έδρας του Σωματείου και αντίγραφα τους φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.
ιγ) Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα όλα του ίδιου χρώματος και των ίδιων διαστάσεων, εξασφαλίζονται και τυπώνονται δε με δαπάνες και τη μέριμνα της Διοίκησης, όπως και οι φάκελοι.

ΑΡΘΡΟ  11°
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και από δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται με σκοπό να ασκεί ταμειακό και διαχειριστικό έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο, που ταυτόχρονα μ' αυτό εκλέγεται, καθώς να συντάσσει και υποβάλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση, κάθε χρόνο ή σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν τούτο ζητηθεί από τη Διοίκηση. Η διάρκεια της θητείας της είναι ίση και ταυτόχρονη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται ο Προϊστάμενος της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ    12°
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη σύσταση επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο δουλειάς των επιτροπών και ευθύνεται απέναντι στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ    13°
Στα   μέλη   του   Δ.Σ.   καταβάλλονται   ημεραργίες   σε   περίπτωση απασχόλησης τους  για υποθέσεις του Σωματείου. Το ποσό προκαθορίζεται από το Δ.Σ.  .Επίσης για μεταβάσεις σε επαρχιακές ή άλλες πόλεις για υποθέσεις του Σωματείου καταβάλλονται και οδοιπορικά.

ΑΡΘΡΟ    14°
Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα που στην περιφέρεια φέρει την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΖΑΡΙΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», στο κέντρο δε «ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2001».

ΑΡΘΡΟ     15°
Το Σωματείο έχει δικαίωμα να ανήκει σε μια δευτεροβάθμια οργάνωση, που θα επιλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως προς τα δικαιώματα του, τις υποχρεώσεις και τα διαδικαστικά θέματα θα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1712/87, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2081/92.

ΑΡΘΡΟ      16ο
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία θα περιέρχεται στη ΓΣΕΒΕ.

ΑΡΘΡΟ     17°
Για κήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων και για παύση αυτών αρμόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση στην πρώτη περίπτωση και το Διοικητικό Συμβούλιο στη δεύτερη.

ΑΡΘΡΟ      18°
Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών και έχουν υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού.
Κάθε ζήτημα που αφορά στο Σωματείο και δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, θα ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του και σύμφωνα με τους νόμους. Ειδικότερα θα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 1712/87 περί επαγγελματικών σωματείων και του Ν. 2081/92 που τροποποίησε εν μέρει τον άνω νόμο 1712/87.

ΑΡΘΡΟ     19°
Το παρόν καταστατικό διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα Ιδρυτικά μέλη.

Αθήνα 24.09.2001

Read more...

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

About This Blog

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αυτή τη φορά από τη θέση του Προέδρου του Σωματείου μας, καθώς και διαμέσου της ηλεκτρονικής ενημέρωσης, δηλώνω ΠΑΡΟΝ, για να εισακουστούν τα προβλήματά μας και θα βρίσκομαι εκεί όπου πρέπει για να βοηθήσω τόσο στην δημοσιοποίησή τους όσο και στην επίλυσή τους.
Φιλικά
Κοκόλας Π. Στέλιος

Our Blogger Templates

  © Designed by Psykos Dimitris April 2010

Back to TOP